کار رو به کاردان بسپر،
پت رو به پت پرس
اپلیکیشن تماس آنلاین با دامپزشک و دسترسی به صدها مقاله به روز و علمی دنیای حیوانات
برای کاربران اندروید
برای کاربران IOS
داﻧﻠﻮد اپ پت پرس
برای کاربران اندروید
برای کاربران IOS
چرا اپ پت پرس
چرا اپلیکیشن
پت پرس؟!
حال پتت همیشه خوبه
از این به بعد یه تیم حرفه ای مراقب سلامتی پت شماست
مسافرتی؟ محل کارتی؟ فرقی نداره!
هرکجا هستی با دامپزشکان متخصص صحبت کن
پرونده پزشکی پت شما
ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ات رو ﺗﻮی ﮔﻮﺷﯽ ات داﺷﺘﻪ ﺑﺎش
اطلاعاتت رو بیشتر کن
ﻫﺮ اﻃﻠﺎﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺣﯿﻮون ﺧﻮﻧﮕﯿﺖ ﻣﯿﺨﻮای، ﺗﻮی اپ ﺑﺨﻮن
مشاوره رایگان بگیر!
ﭘﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ، ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﮕﯿﺮ
ویژگی های
اپلیکیشن پت پرس
اﻧﺘﺨﺎب داﻣﭙﺰﺷﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎز و ﻧﻈﺮات ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮی آﻧﻠﺎﯾﻦ ﺑﺎ داﻣﭙﺰﺷﮏ
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ داﻣﭙﺰﺷﮏ
ﺛﺒﺖ و ذﺧﯿﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ
ویژگی اپ پت پرس
ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ ﭘﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن از ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 400 ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ آوری پِت ﮐﻮﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ
نظرات واقعی از کاربران واقعی
همه این کاربران امتیاز 5 از 5 را به خدمات پت پرس داده اند
آقای کمالی نژاد
آقای کمالی نژاد
بابای ژرمن
چند روز پیش گوش سگم یه مشکلی پیدا کرد که توسط این مجموعه و دامپزشک آنلاین متوجه شدم گوش سگم دچار هماتوم شده. میخواستم به نوبه خودم از راهنمایی های دکتر دامپزشک و مجموعه پت پرس بابت پیگیری هایی که کردن تشکر کنم.
خانم بدخشان
خانم بدخشان
مامان فندق
گربه ام مشکلی پیدا کرد ولی دیروقت بود و دامپزشکی ها بسته بودن. از مشاورتون استفاده کردم و دکتری که آنلاین بود رو انتخاب کردم. خیلی راضی بودم بخصوص اینکه تا وقتی مشکلم حل نشد، با دکتر در ارتباط بودم و اونقدر پیگیری کردن تا حال فندق خوب شد و بعد با هم خداحافظی کردیم.
خانم راد
خانم راد
مامان جینجر
یه مشاوره عالی بود. سگم که داشت از دست میرفت و بی حال و بی اشتها شده بود رو برگردوندن. دکتر مقدم توصیه درست رو کردن و سوال من رو باز گذاشتن و دائما حال جینجر رو میپرسیدن تا زمانی که مطمئن بشن خوب شده.
پگاه مامان
پگاه مامان
مرغ عشق
خانم دکتر خیلی با دقت و با حوصله جواب سوالات من رو دادن. دست خانم دکتر و شما که این سرویس خوب رو راه اندازی کردین، درد نکنه
آقای موسوی
آقای موسوی
بابای رکس
بدن رکس چند روز پیش دچار خارش شدید شد و من از دامپزشک آنلاین پت پرس کمک گرفتم، طبق دستورات داده شده عمل کردم و مشکلش برطرف شد. خیلی ممنونم از مجموعه پت پرس