علی حتم خانی

دکتر علی حتم خانی

متخصص بیماری های داخلی دام کوچک

(اولین دامپزشک سرطان ایران)

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: 

سوابق کاری

محل کار فعلی: بیمارستان پیمان و نیکان

مقالات و کتاب ها

  • یکی از نویسندگان کتاب کالبدشناسی پرندگان(به همراه اطلس گونه های رایج و اطلس کالبدشناسی)
  • سخنران در دومین کنگره ملی طب حیوانات ، عنوان سخنرانی: رهیافت بالینی به تومور ها در دامپزشکی

مهارت ها و علایق