دکتر مهدی حسن خانی

متخصص بیماری های داخلی دام کوچک

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: 

سوابق کاری

مقالات و کتاب ها

مهارت ها و علایق

شبکه های اجتماعی