دکتر محمدمهدی دهقان

متخصص جراحی دامپزشکی 

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران 

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: