یارا تمبرچی

دکتر یارا تمبرچی

متخصص بیماری های داخلی دام کوچک

بورد تخصصی از دانشگاه تهران

بیوگرافی

تاریخ تولد:     

حیوان خانگی: